ตามที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 (พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์) และคณะ ได้ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกำแพงเพชร ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอส่งสรุปผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป