1. นายแพทย์ประธาน กาญจนาลัย พ.ศ.2497 - พ.ศ.2502
2. นายแพทย์สงวน ไศละศูต พ.ศ.2502 - พ.ศ.2504
3. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด พ.ศ.2504 - พ.ศ.2506
4. นายแพทย์สุนทร สุทธะพินทุ พ.ศ.2506 - พ.ศ.2509
5. นายแพทย์สมหมาย ยาสมุทร พ.ศ.2509 - พ.ศ.2511
6. นายแพทย์รัชชัย เหราปัตย์ พ.ศ.2511 - พ.ศ.2513
7. นายแพทย์ถนอม เหล่ารักพงษ์ พ.ศ.2513 - พ.ศ.2535
8. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ พ.ศ.2535 - พ.ศ.2536
9. นายแพทย์สุรัติ เล็กอุทัย พ.ศ.2536 - พ.ศ.2537
10. นายแพทย์เทียม อังสาชน พ.ศ.2537 - พ.ศ.2538
11. นายแพทย์กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ พ.ศ.2538 -  พ.ศ.2556
12. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง พ.ศ.2556 -  พ.ศ.2557
13. นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ พ.ศ.2557 -  พ.ศ.2559
14. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง พ.ศ.2559 -  พ.ศ.2564
14. นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ พ.ศ.2564 -  ปัจจุบัน