หมวดหมู่รอง

หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 12 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุทธิชา ฮิต: 6745
กลุ่มตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลกำแพงเพชร 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 3955
การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 31 มีนาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 8566
การประกาศเจตนารมณ์ เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 12 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 4534
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 16871
ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์ทับซ้อน 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 3758
ดาวน์โหลดเอกสารแบบสำรวจ ITA ปี 60 20 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 3490
ประกาศรพ.กพ. เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 30 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 2944
รายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.กพ. ประจำปีงบประมาณ 2560 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 3868
สาระสำคัญ เรื่อง "การเรี่ยไร" 30 มกราคม 2560 เขียนโดย ITA_admin ฮิต: 3521