ปรับปรุงล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2559


เลขหมายโทรศัพท์ หน่วยงาน
2120 ห้องให้คำปรึกษา (ห้องสุขใจ)
1412 ห้องบัตร
- ห้องพักแพทย์ใหญ่-เล็ก
2115 ห้องฉีดยา
2117 หน.หอผู้ป่วยนอก
2101,2102 ห้องตรวจอายุรกรรม 3,4,5
2103,2104 ห้องตรวจศัลยกรรม 6,7,8
2119 หน้าห้องตรวจกระดูก 9,10,11,12
2125 งาน Admit
5401 ศูนย์ประกันสุขภาพ
5403 สังคมสงเคราะห์
4102,4105 ห้องจ่ายผู้ป่วยนอก
4118 หน.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
1303 ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก
2010 ห้องทำแผล
5303 งานกายอุปกรณ์
2501 โต๊ะลงคอมซักประวัติห้องตรวจตา
2504 หน.จักษุ
2505 ห้องผ่าตัดเล็ก
2505 ห้อง admit
2502 ห้องตรวจ หู คอ จมูก
2503 ห้องตรวจการได้ยิน
2107 ห้องตรวจเด็ก 1-2
- ห้องตรวจมะเร็ง
- ห้องตรวจเบาหวาน
- ห้องตรวจโรคผิวหนัง / หอบหืด
1111 ผู้อำนวยการ
1101 สนง.ผู้อำนวยการ
1117 รองผอ.ฝ่ายการแพทย์
1117 เลขารองแพทย์
1505 หัวหน้าพยาบาล(คุณศิริวรรณ)
1507 คุณรจนา-คุณจริยา /ฝ่ายการพยาบาล
1502 คุณทิพวรรณ/ฝ่ายการพยาบาล
1508 คุณนงนุช-คุณธิติมาน/ ฝ่ายการพยาบาล
1501 คุณจิราพร-คุณเสาวลักษณ์ ฝ่ายการพยาบาล
1503 คุณมุกดา-คุณนิลนภา/ฝ่ายการพยาบาล
1201 รองผอ.ฝ่ายบริหาร
1203 จนท.บริหารงานทั่วไป (พ่อบ้าน)
1205 งานธุรการ
1229 นิติกร
1301 หน.ฝ่ายการเงิน
1302 ฝ่ายการเงิน
1309 หน.ฝ่ายบัญชี
1310 ฝ่ายบัญชี
1313 คุณวรรณภา/การเงิน
1314 คุณสิริกานต์/การเงิน
1413 หน.งานพรส.(นพ.อัครพงศ์)
1414 กลุ่มงานพรส.(คุณรัชนีกร)
1401 กลุ่มงานพรส.(ธุรการ)
1204 งานทรัพยากรบุคคล
1231 หน.งานทรัพยากรบุคคล (คุณเกศรินทร์)
1242 รองหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล (คุณสุรศักดิ์)
3939 หน่วยงานยุทธศาสตร์และแผน
1224 วิเคราะห์นโยบายและแผน
1404 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ QO
1418 ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย
1419 ห้องเตรียมอาหาร
0,1234 ประชาสัมพันธ์ 055-022000
1235,1236 งานประชาสัมพันธ์ (เวรดึก)
2001,2002 ห้องฉุกเฉิน
2003 หน.ER
2004 สังเกตอาการ
2005 ศูนย์กู้ชีพ
2106 ศูนย์เปล
2114 ห้องวัณโรค
2109 ซักประวัติ ANC
2110 ห้องตรวจ สูติ-นรีเวช 1
2111 ห้องตรวจ สูติ-นรีเวช 2
2126 ห้องตรวจฝากครรภ์
2012 ห้องประคบเต้านม
2013 ห้องแพทย์แผนไทย
3906,3907 เด็กวิกฤต (NICU)
2108 คลินิก STD, คลินิกต่างด้าว
1402,1416 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1403 ห้องสมุด
1219 ศูนย์ IT
1227 ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์
5701 สหกรณ์ออมทรัพย์
1419 แจ้งเกิด/เวชระเบียนใน
1410 ห้องค้นประวัติเวชระเบียนใน
1304 จนท.บันทึกข้อมูล
1308 สแกนลายนิ้วมือ
5400 สวัสดิการสังคม
5405 หัวหน้างานสวัสดิการสังคม
1115 หน.งานเวชกรรม
5102 หน.กลุ่มงานเวชกรรม
5103 งานเวชกรรมสังคม
5104 งานระบาดวิทยา
5105 พัฒนาระบบปฐมภูมิ,เวชศาสตร์ครอบครัว
5202 ฝ่ายส่งเสริมสุขศึกษา
5108 คลินิกโรคเอดส์
1405 งานนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
1406 ห้องประชุมอู่ทอง
1407 ห้องประชุมถนอม เหล่ารักษ์พงษ์
1408 ห้องเตรียมอาหาร
5301,5302 ห้องกายภาพบำบัด
2201 หน.งานรังสีการแพทย์
2202 หน.งานรังสีวิทยา
2203 งานรังสีวิทยา
2204 ศูนย์ CT
2205 นัดอัลตร้าซาวน์
2207 ห้องอัลตร้าซาวน์
2301 จุลชีวคลินิก
2302 ภูมิคุ้มกันวิทยา
2303 เซลล์วิทยา
2304 บริจาคโลหิต
2305 จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
2306 คุณกุลกานต์
2307 งานพยาธิวิทยา Check in
2308 หน.งานพยาธิวิทยา (คุณณรงค์)
2309 ห้องรับบริจาคโลหิต
2310 โลหิตวิทยา
2311 LAS (ห้องเคมีคลินิค)
2312 Check in (OPD) จุดลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
2313 ห้องพักเวร
2314 ห้องตรวจพิเศษ
2315 ห้องจ่ายผล LAB
3401,3402 ห้องทำงานพยาบาล
3408 หน. ICU รวม
3403,3404 ICU Med
3405 หน. ICU Med
6506 ห้องตรวจ EKG
6507 ห้องตรวจโรคหัวใจ Echo & EST
3808 ห้องประชุมห้องคลอด
3806 ห้องตรวจ ultrasound
3812 ห้องหัวหน้า/ห้องประชุมห้องคลอด
3801,3802 ห้องทำงานพยาบาล
3101 หัวหน้าห้องผ่าตัด
3102 Incharge
3104 วิสัญญี
3120 แพทย์วิสัญญี
3117 ประชาสัมพันธ์รับผู้ป่วย
3111 ห้องผ่าตัด สูติ-นรีเวช
3112 ห้องผ่าตัด ฉุกเฉิน
3113 ห้องผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก 2
3114 ห้องผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก 1
3115 ห้องผ่าตัดตา
3116 ห้องผ่าตัด หู คอ จมูก
- ห้องผ่าตัด เวรดึก
3128 เคาน์เตอร์
3118 ประชาสัมพันธ์รับผู้ป่วย
3124 หัวหน้าวิสัญญี
3103 วิสัญญี
3122 แพทย์วิสัญญี/เลขา
3107 ห้องนอนเวรวิสัญญี
3131 ห้องผ่าตัด ศัลยกรรม 2
3130 ห้องผ่าตัด ศัลยกรรม 1
3129 ห้องผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
3119 ห้องผ่าตัด ส่องกล้อง
3134 ห้องนอนเวร
3610 ห้องพักแพทย์ศัลยกรรม
4106,4108 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
4114 งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
4115 ศูนย์ข้อมูลยา
4116 คุณสมบูรณ์
5501 ห้องปรึกษาสุขภาพจิต
5502 ห้องบำบัดยาเสพติด
5503 ห้องตรวจ/ห้องประชุม
3803 ห้องทำงานพยาบาล
3804 หน.ตึกสูติ - นรีเวช
3805 คลินิกนมแม่
3501 ห้องทำงานพยาบาล
3502 หน.ตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุ
3503 ห้องให้คำปรึกษา
3605 ห้องทำงานพยาบาล
3606 หน.ตึกศัลยกรรมกระดูก
3607-8 ห้องทำงานพยาบาล
3613 หน.ตึกศัลยกรรมหญิง
3601-2 ห้องทำงานพยาบาล
3614 หน.ตึกศัลยกรรมชายทั่วไป
3609 เคมีบำบัด
7112-3 ห้องทำงานพยาบาล ชั้น 1
7212-3 ห้องทำงานพยาบาล ชั้น 2
7312-3 ห้องทำงานพยาบาล ชั้น 3
7412-3 ห้องทำงานพยาบาล ชั้น 4
7512-3 ห้องทำงานพยาบาล ชั้น 5
3901-2 ห้องทำงานพยาบาล
3911 หน.ตึกกุมารเวชกรรมล่าง
3908 ห้องประชุม
3903-4 ห้องทำงานพยาบาล
3907 หน.ตึกกุมารเวชบน
3905 ห้องพักแพทย์
3701-2 ห้องทำงานพยาบาล
3703 หน.ตึกอายุรกรรมชาย
3704,3707 ห้องทำงานพยาบาล
3705 หน.ตึกอายุรกรรมหญิง
3706 ห้องพักแพทย์
3412-3 ห้องทำงานพยาบาล
3414 ห้องเลขาแพทย์อายุรกรรม
3415 ห้องพักแพทย์
3417 หน.ตึกไอซียูกึ่งวิกฤต
3201 ห้องฟอกเลือด
3202 ห้อง CAPD
3203 หน.ตึกไตเทียม
3301-2 สงฆ์อาพาธ
3303 ห้องพักแพทย์
3304 หน.ตึกสงฆ์อาพาธ
2402,2404 งานทันตกรรม
2401 หน.งานทันตกรรม
2403 ช่างทันตกรรม
5702 ร้านค้าสวัสดิการ
5705 ร้านค้าสวัสดิการ (ห้องอาหาร)
4112 ห้องทำงานพยาบาล
4111 หน.จ่ายกลาง
4113 ห้องเก็บอุปกรณ์
4101 ติดต่อคุณธีรวิทย์
4117 สนง.บริหารเวชภัณฑ์
4107 ห้องแลกน้ำเกลือ
4109 ฝ่ายผลิตยาเตรียมทั่วไป
4110 เตรียมยาปราศจากเชื้อ/เคมีบำบัด,TPN
1602 งานโภชนาการ
1601 หน.งานโภชนาการ
1214 งานซักฟอก
1212,1226 เครื่องมือแพทย์
1230 วิศวกรรมและความปลอดภัย
1191 ป้อมยามด้านหน้า
1199 ป้อมยามด้านหลัง
5703 AFRIMS
2008 CYD 14
1305,1306 กลุ่มงานพัสดุ
1311 หน.พัสดุ
1307 คลังพัสดุ/วัสดุการแพทย์
1210 เตาเผาขยะ
1213 งานรักษาศพ
1215 งานตัดเย็บเสื้อผ้า
1216 งานยานพาหนะ
6686 ศูนย์สุขภาพชุมชน(ตรงข้ามหน้าไปรษณีย์เก่า)
6670-5 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ตึกส้ม)
6695-7 ศูนย์สุขภาพชุมชนชากังราว (ตึกเขียว)