ทนพ.ณรงค์ มหายศ

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา

ประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ปี 2553

สภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

penKPH_Online Report

penKPH_Online Report (สำรอง)

penKPH_OnlineReport (สำรอง 2)

penKPH_OnlineReport(intranet)

 

ประชุมวิชาการ แนวทางใหม่ในการให้บริการโลหิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัย

ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2554

 

เป็นห้องปฏิบัติการคุณภาพพร้อมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี ภายในปี 2555
25 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 น.

กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นประเภทการนำเสนอด้วยวาจา

เรื่อง " การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกำแพงเพชร" สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข การประขุมวิชาการวิทยาศสาตร์การแพทย์ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554