ตารางออกตรวจ

นพ.อัครพงษ์
นพ.วิริยะ
นพ.ประวิช
นพ.สมเพ็ง
นพ.ปุลวิชช์
นพ.ศตวรรษ
นพ.รังสันต์
พญ.วนิดา
นพ.ธนกร
นพ.อัครพงษ์
นพ.วิริยะ
นพ.ประวิช
นพ.สมเพ็ง
นพ.ปุลวิช
นพ.ศตวรรษ
นพ.รังสันต์
พญ.วนิดา
นพ.ธนกร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ศัลยกรรมทั่วไป          
08:30-12:00 นพ.ประวิช นพ.ปุลวิชช์ นพ.วิริยะ นพ.สมเพ็ง นพ.ศตวรรษ
13:30-16:00 นพ.ประวิช นพ.ปุลวิชช์ นพ.วิริยะ นพ.สมเพ็ง นพ.ศตวรรษ
           
คลินิก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ          
08:30-12:00         นพ.ธนกร
13:30-16:00         นพ.ธนกร
           
คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง          
08:30-12:00     พญ.วนิดา    
13:30-16:00     พญ.วนิดา    
           
คลินิกมะเร็ง          
08:30-12:00          
13:30-16:00 นพ.อัครพงศ์   นพ.อัครพงศ์    
พญ.มรกต
พญ.ณัฐพร
พญ.ประภัสสร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก ตา          
08:30-12:00 พญ.ประภัสสร พญ.มรกต นพ.กอบลาภ พญ.ณัฐพร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 พญ.ประภัสสร พญ.มรกต นพ.กอบลาภ พญ.ณัฐพร หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลินิก จอประสาทตา          
08:30-12:00 พญ.ประภัสสร   นพ.กอบลาภ    
13:30-16:00 พญ.ประภัสสร   นพ.กอบลาภ    
           
คลินิก ต้อหิน          
08:30-12:00       พญ.ณัฐพร  
13:30-16:00       พญ.ณัฐพร  
นพ.วันชัย
พญ.วิบูลวรรณ
นพ.ประสิทธิ์
พญ.อนุสสรา
พญ.จิตรลดา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก สูติ-นรีเวช          
08:30-12:00 พญ.อนุสสรา นพ.วันชัย พญ.วิบูลวรรณ นพ.ประสิทธิ์ พญ.จิตรลดา
13:30-16:00 พญ.อนุสสรา นพ.วันชัย พญ.วิบูลวรรณ นพ.ประสิทธิ์ พญ.จิตรลดา
พญ.พัชรินทร์
นพ.พจน์
พญ.ชินานาฎ
พญ.เพ็ญนภา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก หูคอจมูก          
08:30-12:00 พญ.พัชรินทร์ นพ.พจน์ พญ.ชินานาฎ หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 พญ.พัชรินทร์ นพ.พจน์ พญ.ชินานาฎ หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
นพ.เจษฏา
นพ.ธนิต
นพ.ณัฐชัย
นพ.ณัฐพล
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิก ออโธปิดิกส์          
08:30-12:00 นพ.เจษฏา นพ.ธนิต นพ.ณัฐพล นพ.ณัฐชัย หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 นพ.เจษฏา นพ.ธนิต นพ.ณัฐพล นพ.ณัฐชัย หมุนเวียนตามตารางเวร
นพ.พงศธร
นพ.ศักดิ์ชัย
นพ.สุรชัย
พญ.สุมาวดี
นพ.สุจิรักษ์
พญ.กชกร
นพ.กวีวรรษ
พญ.เชษฐ์สุดา
พญ.ปิยลักษณ์
นพ.อธิป
นพ.พงศธร
นพ.ศักดิ์ชัย
นพ.สุรชัย
พญ.สุมาวดี
นพ.สุจิรักษ์
พญ.กชกร
นพ.กวีวรรษ
พญ.เชษฐ์สุดา
พญ.ปิยลักษณ์
นพ.อธิป
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
อายุรกรรมทั่วไป          
08:30-16:00 ห้องตรวจ 1 นพ.พงษ์ธร นพ.สุจิรักษ์ พญ.วรรณพร พญ.สุมาวดี พญ.กรชกร
08:30-16:00 ห้องตรวจ 2 พญ.ปิยลักษณ์ นพ.ศักดิ์ชัย พญ.นำพร พญ.เชษฐ์สุดา นพ.อธิป
08:30-16:00 ห้องตรวจ 3 นพ.กวีรวรรษ หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลินิก เบาหวาน          
08:30-12:00   หมุนเวียนตามตารางเวร     หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00   หมุนเวียนตามตารางเวร     หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลินิก โรคไต          
08:30-12:00     นพ.ศักดิ์ชัย    
13:30-16:00     นพ.ศักดิ์ชัย    
           
คลินิก วัณโรค          
08:30-12:00       หมุนเวียนตามตารางเวร  
           
คลินิก ATC          
13:30-16:00     หมุนเวียนตามตารางเวร    
           
คลินิก โรคหัวใจ          
08:30-12:00 พญ.วรรณพร        
13:30-16:00 พญ.วรรณพร        
           
คลินิก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบ          
08:30-12:00       หมุนเวียนตามตารางเวร  
13:30-16:00       หมุนเวียนตามตารางเวร  
           
คลินิก โรคหลอดเลือดสมอง          
08:30-12:00 พญ.สุมาวดี/พญ.เชษฐ์สุดา        
13:30-16:00 พญ.สุมาวดี/พญ.เชษฐ์สุดา        
พญ.จารุพรรณ
พญ.จินตนา
พญ.มัลลิกา
พญ.พรโสภิต
พญ.ศณิตา
พญ.อรวรีย์
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
กุมารเวชกรรม          
08:30-12:00 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
           
คลีนิกโรคหอบหืด          
08:30-12:00 พญ.จินตนา        
13:30-16:00          
           
คลินิก ธาลัสซีเมีย          
08:30-12:00   หมุนเวียนตามตารางเวร     หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00          
           
คลินิก สมาธิสั้น/ออทิสติก          
08:30-12:00     หมุนเวียนตามตารางเวร    
13:30-16:00          
           
คลีนิก วัณโรค/PATC เด็ก          
08:30-12:00       หมุนเวียนตามตารางเวร  
13:30-16:00          
           
คลินิก โรคหัวใจเด็ก          
08:30-12:00         หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:00          
           
คลินิก เด็กพิการตั้งแต่กำเนิด          
08:30-12:00   พญ.จินตนา      
13:30-16:00          
พญ.กัลยา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกจิตเวช          
08:30-12:00   พญ.กัลยา   พญ.กัลยา  
           
คลินิกฟ้าใส          
08:30-12:00 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
13:30-16:00 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
           
คลินิกพัฒนาการเด็ก          
08:30-12:00     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ    
13:30-16:00          
           
คลินิกจิตวิทยาเด็ก          
08:30-12:00     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
13:30-16:00     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
พญ.สมสุดา
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกแพทย์กายภาพบำบัด          
08:30-12:00 พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา พญ.สมสุดา
           
คลินิกนักกายภาพบำบัด          
08:30-12:00 นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
13:30-16:00 นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
นพ.วิบูลย์
นพ.พงศ์สุรีย์
พญ.กนกอร
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน              
08:30-12:00 นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
12:00-13:30 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
13:30-16:30 นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
นพ.วิบูลย์/
นพ.พงศ์สุรีย์
หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
16:30-00:30 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
00:30-08:30 หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร หมุนเวียนตามตารางเวร
พญ.จิตสุภา
นพ.เฉลิมเกียรติ
พญ.ณัฐธนภัทร์
พญ.โสภิต
พญ.สุดารัตน์
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
คลินิกฝังเข็ม          
13:00-16:00 พญ. สุดารัตน์   พญ.ณัฐธนภัทร์    
           
คลินิกระงับปวด          
13:00-16:00       พญ.โสภิต เหล่าชัย  

 

หมายเหตุ : ข้อแนะนำการมาใช้บริการ รพ.กำแพงเพชร มีดังนี้

1. นำบัตรโรงพยาบาลกำแพงเพชรหรือบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2. กรณีถ้าอยู่ต่างอำเภอต้องมีหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลใกล้บ้านมาด้วย

3. รพ.กำแพงเพชรเปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันราชการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเปิดให้บริการรับคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

4. กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 1669

5. หากไม่ได้รับความสะดวกในการบริการของ รพ.กำแพงเพชร กรุณาติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ของ รพ.กำแพงเพชรหรือห้องสุขใจ

*ท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ website รพ.กำแพงเพชร www.kph.go.th เข้าหน้าหลัก คลิ๊กที่ประชาชนทั่วไปและคลิ๊กที่ตารางออกตรวจ*

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลกำแพงเพชร  “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม   เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

อัตลักษณ์โรงพยาบาล    “รับผิดชอบ   ซื่อสัตย์   มีน้ำใจ”

ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร 055-714223-5, 0-5502-2000 และ 081-4432550